Wznowienie znaków granicznych

Artykuł 39 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne reguluje pojęcie wznowienia znaków granicznych oraz wyznaczenia punktów granicznych,które uprzednio zostały ujawnione w ewidencji gruntów i budynków.

Wznowienie znaków granicznych można dokonać jeżeli spełnione zostaną w sposób łączny następujące przesłanki: znaki graniczne są uszkodzone bądź zniszczone, wznawiana granica jest bezsporną granicą, w przeszłości znaki graniczne były przedmiotem ustalenia czy też stabilizowane*, istnieje dokumentacja, która pozwala nam na określenie pierwotnego położenia wznawianych znaków.

UWAGA

*Jeśli znaki graniczne nie były stabilizowane w przeszłości to mówimy wówczas o wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, a nie o wznowieniu znaków granicznych.

Warto wspomnieć jednak, że w sytuacji zniszczenia znaków granicznych procedura wznowienia nie jest jedyną z możliwych. Mowa tu o niewykluczaniu ponownego rozgraniczenia.

Proces wznowienia znaków granicznych można powiedzieć, że jest czynnością techniczną. Czynność ta wykonywana jest na zlecenie strony. Wznowienia znaków granicznych może być wykonywane przez geodetę posiadającego uprawnienia z zakresu 2. Nie jest to postępowanie administracyjne. Wznowienie takie nie powinno również wpływać na zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Wyjątkiem jedynie jest zmiana wynikająca z bardziej dokładnego określenia położenia znaków granicznych w porównaniu do znaków znajdujących się już w bazie EGiB.

Przed wznowieniem znaków granicznych należy zawiadomić wszystkie strony. Bywa to problematyczne w sytuacji kiedy któraś z nieruchomości sąsiednich posiada nieuregulowany stan prawny bądź gdy nie znamy adresu właściciela owej nieruchomości. Niestety nie możemy w tym przypadku wykorzystać sposobu zawiadamiania możliwego przy ustalaniu granic w trybie EGiB, tj. ogłoszenia na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń. Niemożliwym również w tym przypadku wydawałoby się zastosowanie rozwiązania wykorzystywanego przy rozgraniczeniu nieruchomości, kiedy to organ prowadzący składa wniosek do sądu o ustanowienie kuratora.

Wznawianie znaków granicznych wymaga sporządzenia protokołu wznowienia. Treść takie protokołu określa § 30 ust.4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Protokół wznowienia znaków granicznych zawiera: kancelaryjne oznaczenie zgłoszenia pracy geodezyjnej,identyfikator wraz z nazwą obrębu ewidencyjnego, numery działek ewidencyjnych dla których wznawiane znaki graniczne należą czy są wyznaczane punkty graniczne, dane geodety sporządzającego protokół ( imię, nazwisko, nr uprawnień), data sporządzenia protokołu wznowienia znaków granicznych,określenie przepisów, na podstawie których wykonane zostały czynności wznowienia znaków granicznych, oznaczenie dokumentów, na podstawie których dokonano wznowienia, imiona i nazwiska właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych lub władających ujawnionych w EGiB lub też osób ich reprezentujących a biorących udział w czynnościach wznowienia oraz osób prawidłowo zawiadomionych ale nieobecnych na czynnościach wznowienia znaków granicznych, oznaczenia punktów granicznych objętych czynnościami wznowienia z uwzględnieniem tych punktów w operacie ewidencyjnym, opis sposobu markowania lub stabilizacji, oświadczenia stron dotyczące czynności wznowienia, szkic położenia wznowionych znaków granicznych w odniesieniu do granic działek ewidencyjnych i trwałych szczegółów terenowych, wzmiankę informującą o odczytaniu dokumentu przed podpisaniem, określenie występujących skreśleń czy poprawek oraz podpisy geodety sporządzającego protokół oraz stron na każdej stronie protokołu.