Technika statyczna

Statyczne geodezyjne pomiary GPS to technika o najwyższej dokładności. Instrumenty pozostają nieruchome przez całą geodezyjną sesję pomiarową. Geodeta ma możliwość zbierania obserwacji z kilku sesji, a otrzymany materiał zostaje poddany obróbce po skończonej obserwacji. Czas trwania sesji pomiarowej jest uzależniony
od wymaganej dokładności,odległości pomiędzy punktami oraz przeznaczenia sieci. Długość sesji dla sieci lokalnej to 30-90 minut, dla geodezyjnych punktów odniesienia sieci krajowych i geodynamicznych trwa 1-2 dni, zaś pomiar sieci kontynentalnej i podstawowej sieci geodynamicznej regionalnej zajmuje około 4-6 dni. Podczas wykonywania pomiaru w procedurze statycznej, przynajmniej dwa odbiorniki, a czasem więcej, zostaje zwykle usytuowana w punktach sieci geodezyjnej. W przeciągu około godziny są gromadzone obserwacje faz fal nośnych danej grupy satelitów. Zazwyczaj są to obserwacje tych samych satelitów, dla stacji obserwacyjnych lub stacji usytuowanych w odległości nie większej od pojedynczych setek kilometrów.

Minimalna wymagana liczba satelitów obserwowana przez jedną stację wynosi cztery. Wysokość satelitów nad horyzontem to przynajmniej 15°.Wykorzystując efemerydy przesyłane przez satelity , tzw. efemerydy pokładowe są uzyskiwane dokładności:

  • ± (0.01 + 0.002 s[km]) m dla wyznaczenia długości wektora
  • ± (1˝ + 5˝/ s[km]) dla wyznaczenia azymutu geodezyjnego
  • ± (0.02 + 0.002 s[km]) m dla wyznaczenia wysokości elipsoidalnej

Kiedy geodeta ma dostęp do tzw. efemeryd precyzyjnych to przy bardzo długich liniach obserwacyjnych np. rzędu 300 km, dokładność charakteryzuje się błędem względnym 10-7÷10-8.Uzyskanie tak wysokiej dokładności jest możliwe tylko przy zastosowaniu odbiorników o dwu częstotliwościach. Wyniki geodezyjnych pomiarów statycznych opracowuje się, przy użyciu odpowiedniego oprogramowania geodezyjnego, gdzie poprawiane są orbity, wyznaczane liczby całkowite, cykle fazowe oraz wykonywana jest korekcja ze względu na refrakcję troposferyczną. 

SERWIS POZGEO D

Głównym zadaniem serwisu jest udostępnianie plików obserwacyjnych ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS oraz utworzonych wirtualnych stacji referencyjnych, bazując na parametrach zadanych przez użytkownika.Parametry dotyczą wybrania stacji referencyjnej, określenia interwału rejestracji, daty obserwacji i czasu trwania geodezyjnej sesji pomiarowej. Przy wyborze stacji wirtualnej, potrzebne jest podanie współrzędnej. Po przygotowaniu plików przez system, użytkownik pobiera je z serwisu lub otrzymuje na e-maila. Udostępnione dane są w formacie RINEX 2.1x oraz jako skompresowany Compact RINEX(Hatanaka).

Dzięki dodatkowej możliwości wygenerowania wirtualnych stacji referencyjnych, geodeta ma możliwość opracowania danych obserwacyjnych na dwa sposoby. Pierwszy to klasyczny przykład post-processingu, gdzie stacje referencyjne ASG-EUPOS są nawiązaniami dla sieci wyznaczanych wektorów. Otrzymywana dokładność jest uzależniona od jakości sprzętu pomiarowego, środowiska w jakim pracujemy oraz czasu trwania sesji obserwacyjnej. Drugi sposób, wykorzystujący wirtualną stacje referencyjną, daje możliwość na wyliczenie wektorów dla krótkich sesji pomiarowych. Dokładność wyznaczanego wektora jest uzależniona od długości i czasu pomiaru geodezyjnego. Zalecana jest dłuższa sesja, czym dłuższy wektor. Istnieje możliwość skrócenia wyznaczanych wektorów, jeżeli sesja obserwacyjna była krótka, poprzez stworzenie w bliskim otoczeniu wyznaczanego punktu wirtualnych stacji referencyjnych. Stanowią one wzmocnienie opracowywanej sieci konstrukcyjnej lub nowe nawiązanie. Tego typu nawiązanie nie będzie miało dokładności tej samej klasy co dają punkty stacji referencyjnych.