Prawo wstępu na grunt

Ustawodawca w Art. 13 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego uprawnia geodetę do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

Przepis stanowi kontratyp przeciwko przepisom chroniącym zakłócanie prywatności. Jeśli ustawodawca daje prawo wykonawcom prac geodezyjnych takie uprawnienia, nie ma podstaw do tego, aby ukarać go za wdarcie się na czyjąś nieruchomość, działkę, do budynku czy lokalu. W takim przypadku nie dochodzi do naruszenia dóbr osobistych, pomimo brak zgody osoby dotkniętej takim działaniem. W art. 14 Prawo Geodezyjne i kartograficzne, gdzie właścicielowi nakazane jest aby umożliwił wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych geodecie.

Podsumowując, w wykładni przepisu wyżej wspomnianego, należy przyznać, iż wykonawca przebywający na nieruchomości osób trzecich, aby wykonać pomiar geodezyjny, nie może zostać ukarany na podstawie przepisu prawa karnego, a przede wszystkim art. 193, ponieważ geodeta, w takim wypadku działa prawidłowo, zgodnie z ustawowym uprawnieniem.

Jeżeli geodeta wykonujący pracę geodezyjną, dokonuje niezbędnych czynności w tym celu i przebywa na terenie ogrodzonym bez wyrażenia zgody przez właściciela, jest to działanie jak najbardziej legalne i nie popełnia przestępstwa. Działa w granicach ustawowego prawa na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 13 ust. 1 pkt 1 .

Obecność geodety na obszarze nieogrodzonym, bez sprzeciwu właściciela nie podchodzi pod przepisy karne i nie jest działaniem nielegalnym. Kiedy geodeta przebywa na terenie ogrodzonym, który nie ma związku z miejscem zamieszkania, czyn nie stanowi zakłócenia miru domowego. Jest brany pod uwagę w kategorii wykroczenia, kiedy nastąpi żądanie opuszczenia przez osobę, która jest do tego uprawniona. Wykonawca geodezyjnych usług pozostający na danym terenie, mimo wezwania do jego opuszczenia przez osobę uprawnioną jest legalne. Jednak geodeta nie może samemu egzekwować swojego przywileju, zwłaszcza poprzez zastosowanie środku przymusu. Osoba wykonująca prace geodezyjne i kartograficzne jest uprawniona tylko i wyłącznie w trakcie wykonywania przez geodetę niezbędnych prac geodezyjnych i aby uskutecznić fakt nie trzeba go udokumentować. Przedstawienie zgłoszenia pracy geodezyjnej może nieść przekonywujący skutek, aby zapobiec skorzystania z usług policji. Na wgląd na bezpieczeństwo jest taki postulat, aby utworzyć ustawowy dokument lub legitymację i przywrócić na formularzu zgłoszeniowym pouczenia. Uwiarygodniłoby to postępowanie geodety w oczach osoby uprawnionej do dysponowania nieruchomością. Przekroczenie granic władania nieruchomości osób trzecich, powinno odbyć się poprzez zachowanie szczególnej ostrożności, zachowując zasady współżycia społecznego. Geodeta mimo ustawowego upoważnienia , zawsze winien dążyć aby otrzymać zgodę właściciela. Wykorzystanie uprawnień należy ograniczać do przypadków, kiedy jest to całkowicie niezbędne do przeprowadzenia pomiaru geodezyjnego.