Nadchodząca nowelizacja

Najnowsze wieści ze spotkania 25 marca tego roku. Weryfikacja prac geodezyjnych i kartograficznych, czyli potocznie nazywana kontrola dokumentacji geodezyjnej będzie trwać znacznie krócej niż „niezwłocznie”. A dokładnie do 5 dni w przypadku geodezyjnego opracowania dotyczącego mniej niż jeden hektar. Dla przedziału w zakresie 1 hektar do 10 hektarów mowa jest o 10 dniach. Natomiast dla większych opracowań, czyli powyżej wspomnianej powierzchni wynosić ma 20 dni. W innym przypadku Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej otrzyma karę pieniężną za każdy dzień zwłoki. Kara ma wynosić 100 zł od dnia. A uzyskane kwoty zasilą Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Pomysł nie uściśla jakim kryteriom będą podlegać prace geodezyjne, w których obszar opracowania jest trudniejszy do wyliczenia. Na przykład przy wznowieniu czy wyznaczeniu punktów granicznych lub inwentaryzacjach powykonawczych obiektów budowlanych.


Zmiany przewidują również zmiany dotyczące opłat uiszczanych przez geodetów. Za materiały pozyskiwane z państwowego zasobu geodezyjnego wprowadzone zostaną opłaty ryczałtowe do powierzchni 1 hektara 100 zł, 1-10ha 100 zł plus 10 zł za każdy hektar. Powyżej 10 ha 190 zł oraz 5 zł za każdy rozpoczęty hektar. Ma dojść do likwidacji stosowania licencji do materiałów z zasobu. Zlikwidowany zostanie obowiązek zgłaszania prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem budynków. Geodeta będzie mógł zgłosić pracę do 5 dni od rozpoczęcia roboty. Ośrodki nie będą zobowiązane do prowadzenia mapy zasadniczej we wszystkich skalach. Maksymalnym dla geodetów terminem zakończenia prac będzie okres 1 roku po czym geodeta będzie mógł przedłużyć termin na kolejny rok.


Powstały nowe definicje dla mapy do celów projektowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego. Pierwszy termin jest to kartograficzne opracowanie, które jest wykonane z wykorzystaniem rezultatów prac geodezyjnych oraz materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawiera elementy będące treścią mapy zasadniczej, jak również informacje niezbędne dla dokumentacji projektowej, projektu zagospodarowania terenu i klauzulę właściwego organu, która stanowi potwierdzenie przyjęcia zbiorów danych lub materiałów do pzgik, na podstawie których te mapy zostały wykonane lub „oświadczenie geodety złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń o uzyskaniu pozytywnego protokołu weryfikacji”


Drugi termin to geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych. Jest to wykonanie wysokościowych i sytuacyjnych pomiarów, które mają na celu stworzenie zbioru danych aktualnych o rozmieszczeniu przestrzennym elementów zagospodarowania działki objętej zamierzeniem inwestycyjnym i utworzenie geodezyjnego operatu zawierającego wyniki pomiarów, w tym mapę z klauzulą poświadczenia właściwego ośrodka, stanowiącą że materiał lub zbiór danych został przyjęty do pzgik, w oparciu o które ta mapa została stworzona lub „oświadczenie geodety złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń o uzyskaniu pozytywnego protokołu weryfikacji.”


Planowane przyjęcie znowelizowanego projektu nowej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jest na II kwartał tego roku. Wynika to z planu rządowego dotyczącego prac legislacyjnych. Wówczas geodeci w całym kraju jak i geodeci poznańscy staną przed kolejną wielką zmianą przepisów.